ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban: ÁSZF)

1. Általános rendelkezések és fogalmak
a. Jelen ÁSZF tartalmazza a www.transzcendensvegtelentudatossag.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) látogatására és használatára vonatkozó szabályokat. A Weboldal üzemeltetője és egyben tulajdonosa BENYÓ EDIT – egyéni vállalkozó ( egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: 35679294; adószám: 66525521-1-33; a továbbiakban: Szolgáltató).
b. A Weboldal látogatásának feltétele az ÁSZF megismerése. A Weboldal használatával a Felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket.
c. Jelen ÁSZF-ben használt fogalmak jelentése:
Weboldal – a www.transzcendensvegtelentudatossag.hu oldalon elérhető internetes felület, amely grafikus elemeket és szoftvereket tartalmaz. A Weboldalon a Szolgáltató tevékenységéhez kapcsolódó tartalmak jelennek meg, ahol a Felhasználónak lehetősége van a közzétett tartalom megismerésére, így többek között értesülhet a Szolgáltató aktuális tanfolyamairól, ajánlatairól, kampányairól, valamint megtalálja az egyes események megrendezési címét is. A Szolgáltató a Weboldal által, elektronikus úton nyújtja e szolgáltatást a Felhasználók részére.
Felhasználó – természetes személy, aki a Weboldalt használja.
Hírlevél – a Felhasználó által, kifejezetten e célból, a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott elektronikus levelezési címre, a Szolgáltató által rendszeresen küldött, reklám tartalmú elektronikus üzenet. E hírlevélből a Felhasználó értesülhet többek között a Szolgáltató aktuális ajánlatairól vagy akcióiról, új rendezvényeiről, tanfolyamokról, kampányairól vagy egyéb aktivitásairól.

2. A Weboldal
a. A Weboldal használatához szükséges, minimális technológiai feltételek:
– szélessávú internetkapcsolat;
– Internet böngésző (Internet Explorer 9 vagy e böngésző későbbi verziója, Google Chrome, Mozilla Firefox 7 vagy későbbi verziója, Opera 10 vagy későbbi verziója), amely támogatja a CSS-t és a JavaScriptet;
– a cookie-k alkalmazását lehetővé tevő beállítás;
– pop-up ablak (pop-up) alkalmazását lehetővé tevő beállítás;
– Microsoft Windows XP vagy ennél magasabb rendű operációs rendszer, Linux, OSX 10.4 vagy magasabb rendű operációs rendszer.
b. A Felhasználó a Weboldal használata során köteles tartózkodni vagy megszakítani minden olyan cselekményt, amely a Weboldal megfelelő működését akadályozza, különös tekintettel az alábbiakra:
– a Weboldal mások általi használatát zavarja, ideértve a Weboldal használatának akadályozását is;
– a Weboldal akár tartalmi, akár technikai jellegű beavatkozások általi megzavarása.
c. A Szolgáltató minden tőle elvárható, észszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Weboldal biztonságos és vírusoktól, kémprogramoktól és egyéb hibáktól mentes működését, de nem garantálja mindezeket, továbbá a Felhasználók felelősek a személyi számítógépük, valamint személyes adataik biztonságáért.
d. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználók előzetes értesítése nélkül, időszakosan korlátozza a Weboldalhoz való hozzáférést például annak fejlesztése vagy karbantartása céljából.
e. A Szolgáltató nem felelős:
– sem a jogsértésekért vagy a Weboldal elérhetetlenségéért, sem pedig azokért a károkért, amelyeket a Felhasználók a Weboldal használatával összefüggésben okoztak;
– a Weboldal működési zavaraiért, amelyek vis major vagy a Felhasználók, esetleg harmadik személyek jogosulatlan beavatkozásának következményei;
– a Weboldalnak és a Felhasználó hardver és /vagy szoftver konfigurációjának összeférhetetlenségéért;
– technikai zavarokért, ideértve a Weboldalhoz kapcsolódó minden meghibásodást.
f. A Weboldalon elhelyezett fotók, így az ár és a szolgáltatás leírás is csak azt a célt szolgálja, hogy általánosságban bemutassa a Szolgáltató választékába tartozó szolgáltatásokat.
g. Minden a Weboldalon megjelenített tartalom, ideértve a védjegyeket, fényképfelvételeket (fotókat), leírásokat, videókat, applikációkat a jog által védett tartalomnak minősülnek. E tartalmak bármelyikének teljes vagy részleges felhasználása jogsértő.
h. A Weboldalon megjelenített szolgáltatások nem minősülnek ajánlatnak.
i. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldalon közzétett tartalomnak a Felhasználó által történő felhasználásának következményeiért. Továbbá a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel sem a Felhasználók, sem harmadik személyekkel szemben azokért a károkért, amelyek a közvetlenül vagy közvetetten a Weboldalon közzétett információk felhasználásának következményei.

3. A Hírlevél szolgáltatás
a. A Hírlevél szolgáltatást a Felhasználó a regisztrációs felületen az alábbi adatok megadásával rendelheti meg:
– megadja az email címét, amelyre a hírlevelet kéri;
– a megjelölt négyzet kipipálásával kifejezi hozzájárulását, miszerint reklám tartalmú elektronikus hírlevelet kíván kapni;
– aktiválja a hírlevél szolgáltatást az emailben megküldött linkre történő kattintással, amely emailt automatikusan küld a rendszer a Felhasználó által megadott email címre annak érdekében, hogy ellenőrizze a regisztráció során megadott adatok helyességét. Abban az esetben, ha az adatok megerősítésére a regisztrációt követő 10 napon belül nem kerül sor, az összes megadott adat törlésre kerül.
b. A Hírlevél szolgáltatásra történő fentiek szerinti feliratkozással, a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a reklám tartalmú, marketingcélú elektronikus levelet kapjon a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban.
c. A hírlevél egyes funkcióinak használata a Felhasználó aktivitásán és email azonosítójának helyes konfigurációjától függ.
d. A Hírlevélre feliratkozott Felhasználónak bármikor lehetősége van leiratkozni a Hírlevélről, amelyet minden egyes Hírlevélben elhelyezett linkre kattintva tehet meg.
e. A Hírlevél szolgáltatás a Szolgáltató által biztosított, ingyenes szolgáltatás.

4. Esemény jelentkezés / regisztráció
a. A weboldalon regisztrálható események:  tanfolyamok (pontos lista a regisztrációs/kapcsolati felületen) -továbbiakban tanfolyam
b. Eseményre jelentkezést a Felhasználó a regisztrációs felületen az alábbi adatok megadásával teheti meg:
– megadja az email címét, amelyre a regisztrációhoz szükséges további adatok kerülnek kiküldésre
– megadja nevét, címét és telefonszámát és a megjelölt négyzet kipipálásával kifejezi hozzájárulását, miszerint elfogadja a hatályos ÁSZF-et, GDPR nyilatkozatot
c. A Felhasználó adatainak megküldésével elfogadja a 3. A Hírlevél szolgáltatás-t is.
d. Sikeres regisztráció akkor valósul meg, ha a Szolgáltató számlájára a Felhasználó által jelentkezett tanfolyam kezdési dátumát megelőző legkésőbb 3 naptári napig átutalásra kerül a tanfolyam teljes díja, majd a Szolgáltató ezt email-ben jelzi a Felhasználó felé.
e. Akkor kerül megrendezésre egy tanfolyam, ha legalább 4 fő sikeresen regisztrál az adott tanfolyamra. A változás jogát a Szolgáltató fenntartja. Amennyiben a tanfolyam elmarad, úgy a kifizetett tanfolyam teljes díja visszautalásra kerül, vagy a Felhasználó regisztrálhat másik tanfolyamra az elmaradt tanfolyamra utalt összegen.
5. Lemondás feltételei
Minden konzultációra személyes és telefonos előre megbeszélt időpont lemondásának feltételei, szabályai:

  • időpont le nem mondása, vagy a tanfolyam / konzultáció aznapján történő lemondás esetén a csontkovácsolás / konzultáció teljes díja térítendő
  • időpont lemondása a konzultáció időpontját megelőző napon, a konzultávció / konzultáció díjának 50 %-a térítendő
  • az időpont a tanfolyam / konzultáció időpontját megelőző 3. vagy még előbbi  napon történő lemondása esetén a lemondás díjtalan.

6. Személyes adatok védelme
A Weboldal használatával és a Hírlevél szolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket a Szolgáltató Adatvédelmi és cookie szabályzata tartalmazza, amely elérhető a https://transzcendensvegtelentudatossag.hu/cookie-szabalyzat/ oldalon.

7. Befejező rendelkezések
a. Azokban az esetekben, amelyekről a jelen ÁSZF nem rendelkezik, a mindenkor hatályos, magyar jogszabályok szerint kell eljárni.
b. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse a Weboldalhoz kapcsolódó valamely tartalmat, ideértve, de nem kizárólagosan valamely termékhez vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó tartalmat.
c. A Szolgáltató jogosult e feltételeket bármikor megváltoztatni. A módosított ÁSZF a honlapon történő közzététellel lép hatályba. A Felhasználók a honlapon rendszeresen tájékozódhatnak az ÁSZF aktuális rendelkezéseiről.
d. Jelen ÁSZF 2022. június 28. napjától érvényes.